2000 వేల కోట్ల స్కాం లో చంద్రబాబు పాత్ర ఎంత..? | Advocate Gopal Krishna about Amaravathi Scam

Watch▶ 2000 వేల కోట్ల స్కాం లో చంద్రబాబు పాత్ర ఎంత..? | Advocate Gopal Krishna about Amaravathi Scam