2000 వేల కోట్ల స్కాం లో చంద్రబాబు పాత్ర ఎంత..? | Advocate Gopal Krishna about Amaravathi Scam

Watch▶ 2000 వేల కోట్ల స్కాం లో చంద్రబాబు పాత్ర ఎంత..? | Advocate Gopal Krishna about Amaravathi Scam

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *